Задачи статистики в пакете SPSS
Глава 8. Модификация данных


Начало